Velkommen til Kulturterminalen.no

Kulturminner er alle de spor som vi mennesker setter på naturen. Dette kan være i form av bebyggelse og byer, næringsliv slik som fiske og jakt, kullmiler og dyregraver, og alle former av funn fra tidligere tider. Alt hva vi gjør i naturen setter spor, og mye av dette er det viktig å verne om for den historiske verdien, for kunnskap for kommende generasjoner, og for verdien av gjenstanden.

Det er derimot ikke alt som er viktig å verne, da man kan begrunne at dersom vi ikke vet hva det er, eller kjenner historien bak, så er det også liten vits å verne om det.

Verneverdige bygninger

Mange gamle bygg er enten vernet eller fredet. Det kan være mange grunner til at en bygning blir vernet, og dette kan være alt fra en spesiell arkitektur, bygningens alder, eller bygningens historie i samfunnet. Både offentlige bygg slik som kirker og fabrikker er vernet, men også bolighus eid av private. Det er da først og fremst fasaden som er vernet, ikke det som er innvendig.

I Norge så er alle bygg bygget før 1650 automatisk fredet, men riksantikvaren kan også velge å frede nyere bygninger dersom de mener at dette har en verdi for fremtiden.

Kulturarv

Gamle bosetninger fra middelalderen, helleristninger og lignende er slikt som ofte blir vernet, og dette er ofte ikke kun i regi av Norge, men dette kan også være vernet for verden, gjennom UNESCOs liste for kulturarv. Dette er forekomster og spor etter en annen tidsalder, og det er dermed i hele verdens interesse å verne om dette for fremtidige generasjoner.

Norge freder automatisk alle kulturminner fra før år 1537, og samiske kulturminner og skipsfunn som er eldre enn 100 år. De gamle kulturminnene fra steinalderen og middelalderen blir også ofte kalt fornminner.

Vernede naturområder

Når naturområder blir vernet så er de som regel for å la uberørt mark forbli uberørt. I disse områdene så er det ikke lov å bygge ut bebyggelse, og naturen skal i størst mulig grad bevares slik som den er. Dette gjøres ikke minst for å bevare dyrelivet og dyrebestanden i et område.

Et vernet naturområde vil ikke si at mennesket ikke får benytte området, eller ferdes i det, men all form for utbygging eller utslipp skal holdes til et minimum. For eksempel Dovrefjellet er en del av en nasjonalpark, og det vil si at man ikke ubegrunnet kan bygge ut i området. Man kan heller ikke starte industri eller lignende som vil skade miljøet eller plante og dyrelivet. Til nå så har Norge vernet 17% av landarealet, dette er 2% mer enn hva som er anbefalt av Verdens Naturvernunion.

Religiøs kulturarv

Steder eller gjenstander med en religiøs tilhørighet er ofte grunnlaget for mange kriger og stridigheter. For eksempel byen Jerusalem er et meget viktig sted for jødedommen, kristendommen og islam. Alle har hevdet sin rett til denne byen, da det er en viktig del av kulturarven og kulturminnene for hver enkelt religion.

I Norge så er det veldig vanlig at gamle kirker blir vernet, da dette er en kulturarv for oss. Ikke bare fra et religiøst ståsted, men kirker sier oss også mye om hvordan folk levde og bygget for mange hundre år siden. Mange steder så blir gamle religiøse bygninger og symboler ødelagt av nye makter som ønsker en annen religion, men dette har ikke skjedd i Norge på mange, mange år. Derimot så ble også her religiøse symboler og steder ødelagt da kristendommen gjorde sitt inntog i landet, og det er ikke mange gjennlevninger igjen fra tilbedelsen til de norrøne gudene.

Privacy Policy